ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษาเจ๋งรับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากอธิการบดีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับเกียรติจากอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้นำนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทต่างๆและการประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
นายวัชรวิช ระงับการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอัลย์ลิกา ฉิมประสิทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวรายา รอดจิตต์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

รางวัลชมเชย
นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
นางสาวปวีณนุช ภักดีชน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ
นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายอุดมศักดิ์ รวยทอง หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวกัญญา พุ่มชะโก และนางสาวอุษณี เกาะน้อย หลักสูตรบริหารธุรกิจ เน้นโลจิสติกส์ สำนักวิชาการจัดการ

รางวัลชมเชย
นางสาวศุภพาพร สมใจหมาย และนางสาวธิดาทิพย์ ศรีสุข หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์
นายไกรสร ศรีทองฉิม หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ประเภทนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ
นายชวรัตน์ ติวเถาว์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายสัณหณัฐ เกษรสิทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวนัทนันท์ ซื่อสกุลไพศาล หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ

รางวัลชมเชย
นายนครินทร์ สุนทร และนายอภิวัฒน์ รองพล หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์
นางสาวโยทะกา พลรบ หลักสูตรอุตสาหกรรมการเกษตร (ชีวภาพ) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


ประเภทนานาชาติ

ราวัลชนะเลิศ
นางสาวนาเดีย เล๊ายีตา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวณัฏฐณิชา ถกแง่น หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์


การประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
นางสาววัลยา มะสะอะนาย หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายอภิมุข ปะจันทบุตร หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2
นายชยกร ชูพันธ์ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

อนึ่ง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เพื่อนนักศึกษา รุ่นน้อง และคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตร อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศในอนาคต

 


TOP