ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด สาขาเภสัชศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/๒๕61 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้


ก. รายชื่อ
(1) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด
100 นางสาวเกษวรางค์ ลีลาสิทธิกุล
(2) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์
001 นายสกรรจ์ ศิริลักษณะพงศ์
100 นางสาวนิตยา สุดส่ง
101 นางสาวธนวรรณ ฤทธิชัย

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Offiice (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
(3) วิชาเฉพาะตำแหน่ง

ค. กำหนดการสอบ : วันที่ 19 เมษายน 2561
- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
ณ ห้อง Etesting 4 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 13.00-15.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
ณ ห้องประชุม 15/6 อาคารบริหาร ชั้น 2มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 


TOP