ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช(10 สถาบัน)ครั้งที่ 3/2555 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP