ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม: การใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นก้าวหน้า (Advance Course)สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นก้าวหน้า (Advance Course) สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต

พื้นที่จังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเกาะยอ ชั้น 1 โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Co-working space โรงแรม Blu monkey hub and hotel อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit
• ควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม

ค่าลงทะเบียน (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง)
• สำหรับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่าม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,500 บาท

• สำหรับสถาปนิกวิชาชีพวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 3,000 บาท
การโอนเงินค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

• ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8

• ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
บัญชีเลขที่ 0-5328119462-0
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ โทรศัพท์ 062 - 9013254, 075 - 673532

  • โครงการสนับสนุน Notebook สำหรับประกอบการอบรม
  • ผู้จบการอบรมจะได้รับหน่วยพวต.12 หน่วย
  • รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/bim-advance/

TOP