ข่าวทั่วไป

ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช(ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 2 ท่าน จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศัักดิ์ มณีพงศ์


ทั้งนี้ อาจารย์ทั้งสองท่านจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้


TOP