ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดูงานสหกิจศึกษาฯผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 28 คน นำโดยอาจารย์จุติพร อัศวโสวรรณ รองอธิการบดี ศึกษาดูงานและพัฒนาการเรียนรู้งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยมี ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

ภาพกิจกรรม

TOP