ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการหอพักประหยัดพลังงาน อัตราการใช้ไฟฟ้าในหอพักลดลงร้อยละ 10ส่วนกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการหอพักประหยัดพลังงาน ( Save Energy For Dorm) ประจำปีการศึกษา 2560 ลดอัตราการใช้ไฟฟ้าในหอพัก สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานแก่นักศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ 10 อันดับหอพักที่สามารถลดการใช้พลังงานได้สูงสุดมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการหอพักประหยัดพลังงาน ( Save Energy For Dorm) ประจำปีการศึกษา 2560 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยหอพักที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่าร้อยละ 10 มีจำนวนทั้งสิ้น 10 หอพัก ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าในระยะเวลา 3 เดือน คิดเป็นเงิน จำนวนเงิน 124,024 บาท โดย 10 อันดับหอพักที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด คือ 1.หอพักลักษณานิเวศ 11 ลดลงร้อยละ 24.05 2.หอพักลักษณานิเวศ 18 ลดลงร้อยละ 20.02 3.หอพักลักษณานิเวศ 2 ลดลงร้อยละ 19.73 4.หอพักลักษณานิเวศ 3 ลดลงร้อยละ17.33 5.หอพักลักษณานิเวศ 10 ลดลงร้อยละ17.27 6.หอพักลักษณานิเวศ 13 ลดลงร้อยละ 16.31 7.หอพักลักษณานิเวศ 16 ลดลงร้อยละ16.04 8.หอพักลักษณานิเวศ 4 ลดลงร้อยละ 15.21 9.หอพักลักษณานิเวศ 5 ลดลงร้อยละ 14.17 และ 10.หอพักลักษณานิเวศ 14 ลดลงร้อยละ 12.74

รูปแบบกิจกรรมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในโครงการนี้จะเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประหยัดพลังงานในหอพัก ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาปิดไฟพื้นที่ส่วนกลาง หลังเวลา 22.00 น. กิจกรรมตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพัก และกิจกรรมเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานกับกลุ่มแกนนำนักศึกษาหอพักและสมาชิกชาวหอทั้งหมด เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP