ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์" ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์" ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 76 คน ระยะเวลาตั้งแต่ เมษายน - สิงหาคม 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์" ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จำนวน 76 คน ระเวลาตั้งแต่ เมษายน - สิงหาคม 2561 รวม 5 เดือน ซึ่งปีนี้จัดเป็นรุ่นที่ 11 โดยโครงการนี้มุ่งเน้นจุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เน้นการทำโครงงาน/วิจัยที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจความหมายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ความหมายและประเภทของการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ ขั้นตอนการทำวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย คุณลักษณะงานวิจัยที่ดี คุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่เป็นนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนรายงานงานวิจัย สถิติเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2767

TOP