ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการจัดสรรทุน "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 21" จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ผศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ และ ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรงดังรายละเอียดตามแจ้ง
TOP