ข่าวสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

ด้วย ศูนย์กิจการนานาชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตำแหน่ง
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนได้ในระดับดีโดยต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นเทียบเท่า
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่ง
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่ง
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถแปลเอกสารหรือร่างหนังสือโต้ตอบทางราชการภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถเขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษได้
- เป็นผู้สนใจใฝ่รู้กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และร่วมพัฒนาหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
- รับผิดชอบงาน Website ของหน่วยงาน ดูแลและปรับปรุง Website ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีความสามารถในการทำแบบฟอร์ม Online ประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

2. คุณสมบัติอื่นๆ

1. มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กรอบภาระงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ

1. งานสารบรรณและ e-office เช่น รับ ส่ง เอกสาร ทั้งในระบบ และการเดินส่งเอกสารตัวจริง การลงรับเอกสาร ออกเลขเอกสาร และส่งเอกสารทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รายงานผลการใช้ e office และการสื่อสารภายในหน่วยงานตามรูปแบบที่ได้รับมอบหมาย โดยเวียนส่งเอกสารให้บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ล่าช้ากว่า 1 วันทำการ

2. รับผิดชอบงานสมาคมนานาชาติ เช่น การต่ออายุสมาชิกสมาคม จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสมาคม การส่งเสริมให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโดยผู้บริหารหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. รับผิดชอบงานหนังสือเดินทางราชการ เช่น การออกหนังสือเดินทางราชการแบบ E-passport โดยให้บริการกับบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิในการขอหนังสือเดินทางราชการ บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการจัดทำหนังสือหนังสือเดินทางราชการ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยประสานงาน นปม กท. สำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ

4. รับผิดชอบงานหนังสือรับรองขอทำวีซ่า โดยให้บริการกับบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิในการขอหนังสือรับรองขอทำวีซ่า ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการจัดทำหนังสือหนังสือรับรองขอทำวีซ่า และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยประสานงาน นปม กท. สำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ

5. รับผิดชอบงานประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน โดย ออกแบบประเมินความพึงพอใจ เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการจากศูนย์กิจการนานาชาติ โดยหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สรุปและรายงานผล

6. งานการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน การมีระบบจัดเก็บและระบบในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ประจำโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน

7. งานแจ้งซ่อมและตรวจสอบครุภัณฑ์ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของหน่วยงานทั้งหมด ติดต่อประสานงานและกำกับดูแลแม่บ้านประจำอาคาร และการซ่อมบำรุง

8. งานประชุม เช่น การจดรายงานการประชุม การจองห้องประชุม การเตรียมและประสานเครื่องมือสื่อสารในการดำเนินการประชุม เช่น คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน สายไฟเชื่อมต่อ และการจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการประชุม การประสานและจัดเตรียมอาหารว่าง หรืออาหารเที่ยง การจัดเตรียมสถานที่ ขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ และการเตรียมความพร้อมของห้องประชุม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. การสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในภารกิจของมหาวิทยาลัย ของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากร เช่น การทำเอกสารขอไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ การเคลียร์เอกสารการเงิน ใบเสร็จต่างๆ

10. งานจองยานพาหนะ และการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ ให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

11. งานระบบประกันคุณภาพ รวบรวมเอกสารผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพื่อสรุปส่งศูนย์นวัตกรรมและการเรียนการสอน

12. งานความเสี่ยง จัดทำความเสี่ยงหน่วยงาน และความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

13. งาน 5ส ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าพื้นที่ 5 ส ของหน่วยงาน รับผิดชอบพื้นที่สำนักงานภาพรวม ตู้ โต๊ะ เอกสารที่อยู่ในตู้ โต๊ะ ที่เป็นของกลาง จัดทำดัชนี stock card และดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สภาพแวดล้อมสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน

14. งานอนุรักษ์พลังงาน ดูแลการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

15. งานไปรษณีย์ รับผิดชอบในการส่งเอกสาร จ่าหน้าซองเอกสาร ลงรายละเอียดในใบนำส่งเอกสารกับส่วนอำนวยการและสารบรรณฯ ลงรายละเอียดในใบนำส่ง EMS ที่เป็นแบบฟอร์มของไปรษณีย์ ทั้งในและต่างประเทศ และเอกสารพัสดุที่ส่งไปยัง นปม. กท.

16. งานเลขานุการหัวหน้าหน่วยงาน

17. ทำหน้าที่รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ทุกไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี หรือตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ

18. ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ เช่น ระบบ e-budget ระบบ e-office ระบบเบิกวัสดุ online และระบบอื่นๆ

19. ทำงานโครงการ Walailak University Cultural Camp 2018 ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

20. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมในภายหลังได้

หมายเหตุตัวชี้วัด

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 4.5 จาก 5
2. การใช้งบประมาณของหน่วยงานในภาพรวมร้อยละ 100
3. คะแนนผลการประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลางเป็นไปตามเป้าหมายประจำปี คือ ไม่น้อยกว่า 4.5 จากคะแนนเต็ม 5
4. งานสารบรรณ electronic ในภาพรวมของการใช้งานโดยบุคลากรในหน่วยงานร้อยละ 100
5. การรับเอกสาร เวียนเอกสารภายในในและภายนอกหน่วยงานไม่ล่าช้าเกิน 1 วัน
6. มีระบบขั้นตอนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า และวัสดุสำนักงานอย่างคุ้มค่า
4. อัตราการจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,400 บาท
5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลาเป็นเวลา 5 เดือน
6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
7. การคัดเลือก สอบสัมภาษณ์
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
9. วันสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยสามารถดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่ https://hr.wu.ac.th/form.html (ชื่อไฟล์ ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว)

การส่งใบสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร เป็น file pdf ที่ E-mail: interaffairs.wu@gmail.com
โดยให้ตั้งชื่อ file ว่า "ชื่อ........สกุล ของผู้สมัคร: สมัครลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์กิจการนานาชาติ" ทั้งนี้ ให้ถือเอกสารตัวจริงมาในวันสัมภาษณ์


TOP