ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดูงาน KMผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร และคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 45 คน นำโดย ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ ศึกษาดูงาน ระบบงานการจัดการความรู้(KM)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร ให้การบรรยายสรุปและผู้ที่ปฏิบัติงานและมีผลงานด้านการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555

ภาพกิจกรรม

TOP