ข่าวทั่วไป

รองธิการบดีฝ่ายวิชาการต้อนรับ ม.ขอนแก่นผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาดูงานระบบงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป "ภาพรวมและระบบการบริหารงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" นางสาวนิศาชล คชคีรีเดชไกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา และนายอวยพร เรืองศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ ให้การบรรยายสรุป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

ภาพกิจกรรม

TOP