ข่าวเด่น

วช.จับมือ มวล. จัดอบรม 2 หลักสูตร มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดอบรมหลักสูตรการประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) และหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย(Research Manager : RM) เพื่อให้ผู้เข้ารับการเข้าใจการประเมินโครงการวิจัยอย่างถูกต้อง และสามารถเป็นผู้จัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนติดตาม ประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งกำหนด ส่งเสริมและกำกับมาตรฐานการวิจัย ดังนั้น วช. จึงร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัยหรือเครือข่ายด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัยในการที่จะนำงานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรการประเมินโครงการวิจัยฯ มีการจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 80 คน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัยมีการจัดอบรม จัดอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 80 คน ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน

“หลักสูตรการประเมินโครงการวิจัยฯ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถนำเทคนิคการประเมินโครงการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานวิจัยของตนเองและหน่วยงานได้ ส่วนหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดการงานวิจัยในหน่วยงานตั้งแต่ก่อน ระหว่างและหลังดำเนินการโครงการวิจัย มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการจัดการงานวิจัยอย่างถูกต้องตามขอบเขต TOR ของแหล่งทุนวิจัย ตรงตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานวิจัย” ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าว

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยอาศัยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในการถ่ายทอดความรู้และการผลิตบัณฑิต มุ่งเน้นการวิจัยเป็นหลัก มีความเป็นเลิศในการวิจัยที่หลากหลายสาขา มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ มีคณาจารย์และนักศึกษาที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนทุนและทรัพยากรด้านการวิจัยระดับแนวหน้า รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 17 ศูนย์ มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดอบรมทั้ง2หลักสูตรช่วยให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเป็นผู้จัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพต่อไป

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมหลักสูตร การประเมินโครงการวิจัยฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันการศึกษาทั่วภาคใต้ ประมาณ 100 คน ส่วนหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย(Research Manager : RM) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประมาณ 100 คน

โอกาสเดียวกันนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก วช. ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศ ต่าง ๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้บริหารของศูนย์ความเป็นเลิศ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP