ข่าวสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้ช่วยสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางเศรษฐศาสตร์
- ผู้สมัครวุฒิปริญญตรีต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
ผู้สมัครวุฒิปริญญาโทต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี และหากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS EView Stata จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการสื่อสาร อธิบายความ และประสานงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการหรือ นอกพื้นที่ได้

 

ภาระงาน
1. ภาระงานช่วยสอน (80%)
1.1 เตรียมข้อมูลประกอบการเรียนการสอน
1.2 ตรวจการบ้านและแบบฝึกหัด
1.3 การบันทึกคะแนน
1.4 ประสานงานนักศึกษาในรายวิชา
1.5 ประสานงานอาจารย์พิเศษรายวิชาที่ต้องมีผู้ช่วยสอน
- MGT-101 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
- ECO-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- MGT-301 ระเบียบวิธีวิจัย
- ECO-401 วิจัยเศรษฐศาสตร์
- ECO-402 สัมมนาเศรษฐศาสตร์
- รายวิชาที่สอนโดยอาจารย์พิเศษ
- รายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี และ/หรือผู้ประสานงานหลักสูตร


2. ประสานงานโครงการบริการวิชาการและโครงการอื่น ๆ ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (10%)
2.1 ร่วมรับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการที่ต้องดำเนินการใน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เช่น การจัดทำเอกสาร การเสนอโครงการ การเงินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การประสานงานวิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรม
2.2 ร่วมมือกับคณาจารย์ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ประสานงานกับศูนย์พัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้หรือศูนย์บริการวิชาการเพื่อจัดโครงการ
โครงการบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการของหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี และ/หรือผู้ประสานงานหลักสูตร


3. ประสานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (10%)
3.1 เสนอโครงการ การจัดทำเอกสารกำหนดการ
3.2 ประสานนัดหมายนักศึกษา
3.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 ประสานงานจัดซื้อการจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ
3.5 สรุปและประเมินผลกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร
- โครงการทัศนศึกษา/ศึกษาดูงานของหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร
- การแข่งขันทางวิชาการ เช่น เศรษฐศาสตร์วิชาการ เป็นต้น
 

4. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่คณบดีและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มอบหมาย
เช่น งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นต้น
 

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 

4. อัตราค่าจ้าง พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์
 

5. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานและจ้างแบบเต็มเวลา เป็นเวลา 1 ปี
 

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
 

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครผู้ช่วยสอนตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร
0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.wu.ac.th/2555/program/download.php
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีและหรือปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการ
สมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว
 

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2555- 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
 

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
- กำหนดการสอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย
 

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP