ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครร้านอาหารโรงอาหาร 4

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงอาหาร 4 ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ประเภทร้านอาหารว่าง จำนวน 4 ร้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ต้องมีประสบการณ์ในการจำหน่ายอาหารหรือการให้บริการตามประเภทของร้านที่สมัคร
2.ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าประกอบการกับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
3.ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่ทำสัญญาการให้บริการร้านค้าร้านอาหารกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ก่อนแล้ว

หลักฐานในการยื่นสมัคร (ต้องเป็นของผู้ประกอบการที่ยื่นสมัคร)
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.ใบคำร้องขอเข้าประกอบการ 1 ชุด
4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6.หนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประกอบการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบคำร้องแทน 1 ฉบับ เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และนำเอกสารสมัครมายื่นภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมตัวอย่างอาหารพร้อมภาชนะสำหรับใส่อาหาร ที่จะใช้บริการและจำหน่าย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง โดยจะแจ้งให้ทราบวันเวลาและสถานที่ในการพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (075) 673852 หรือ 089-8965165 (คุณณัชธัญนพ)


TOP