ข่าวเด่น

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

ตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน จากทีม “นวัตกรรมล้อเลื่อนเคลื่อนชีวิต wheel for life” ประกอบด้วย น.ส.อัจฉรา เอียดหวัง น.ส.อัสมาอ์ พิทักษ์คุ้มพล และนายกันทรากรณ์ แก้วดานา เข้ารับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับ สสส. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานเวทีสาธารณะ “ผู้สูงวัยกับโลกดิจิตัล” ในวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นวัตกรรมล้อเลื่อนเคลื่อนชีวิต เป็นอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหา ซึ่งมาจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในความสำเร็จครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://youtu.be/JPkEEhBtBtQ

TOP