ข่าวเด่น

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP