ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนายเอกนรินทร์ เรืองรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชศาสตร์) ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การผลิตแท่งเพาะและดินเทียมเพื่อการปลูกมะเขือเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารวิชาการ 5

TOP