ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 The 3rd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด ศิลปหัตถกรรมอาเซียน “Handicrafts of ASEAN” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืนซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ ปาฐกถาพิเศษ “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” การจัดเสวนาประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations) “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” การจัดแสดงนิทรรศการศิลปหัตถกรรมอาเซียน และการสาธิตศิลปหัตถกรรมประจำถิ่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมอาเซียนในมิติ ดังนี้
1.ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม (ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอื่นๆ)
2.ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า
3.ศิลปหัตถกรรมกับสิ่งแวดล้อม
4.ศิลปหัตถกรรมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
5.ศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

การส่งบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
1. ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบด้วย
- ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อลงในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ
- ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อรับพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ TCI กลุ่ม 2) หรือผู้เขียนสามารถเลือกลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) แต่สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2.ผู้นำเสนอผลงานต้องจัดทำรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มของการประชุม โดย download เอกสารได้ที่ website: http://wacc.wu.ac.th ผู้นำเสนอใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาที ประกอบด้วยผู้นำเสนอ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 5 นาที ผู้นำเสนอบทความกรุณาระบุ ชื่อผู้นำเสนอ และสังกัดให้ชัดเจน
3.วิธีการส่งบทความ ส่งบทความ มาที่ e-mail : cultural.wu@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://wacc.wu.ac.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
4.การพิจารณาบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน

กำหนดการพิจารณาบทความวิชาการ
1.เปิดรับบทคัดย่อ หรือ บทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2. คณะกรรมการพิจารณาบทความและแจ้งผลให้เจ้าของบทความปรับแก้ไข วันที่ 13- 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3. เจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
4.ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
5.ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
6.จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
– ผู้นำเสนอบทความวิชาการ ค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท (อัตราค่าเสนอบทความวิชาการ เอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
– ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฟังการบรรยาย โดยไม่เสนอผลงาน ค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
– นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยไม่เสนอผลงานไม่เก็บค่าลงทะเบียน

วิธีการชำระเงิน
1.ลงทะเบียนในระบบออนไลน์และดาวโหลดการลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th ภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2561
2.โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3”)
3) หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายัง e-mail: cultural.wu@gmail.com
4) เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
5) ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-2508 / 080 145 1064 e-mail: cultural.wu@gmail.com
สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th


TOP