ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรจังหวัดน่าน และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) จัดงานวิจัยหลักสูตร “การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและการใช้เรื่องเล่า”


เมื่อวันที่ 24 – 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรจังหวัดน่าน และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายภาคใต้ จัดงานวิจัยหลักสูตร “การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและการใช้เรื่องเล่า” ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท เพื่อการจัดการความรู้ในรูปแบบ “เรื่องเล่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกิจกรรมทั้ง 4 วัน สำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี ด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการนักเขียน สับเปลี่ยนมาให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์อย่างน่าสนใจ อย่าง พญ.ดลฤดี ศรีศุภผล และ ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย จากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ พร้อมจัดเวิร์คช็อปฝึกฝีมือ เพื่อพัฒนางานเขียนคุณภาพอีกด้วย

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจากเครือข่ายภาคใต้มีรายชื่อ ดังนี้

1. ดร.จุฑาภรณ์ ลิ่มสุวรรณมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
2. นายนิยม จันทร์แนม โรงพยาบาลหาดใหญ่
3. ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
4. ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5. ดร.อารยา สุขสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6. ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7. ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเนิด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9. ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/pg/Center-of-Excellence-in-Health-System-and-Medical-Res

TOP