ข่าวทั่วไป

ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

ด้วยส่วนการเงินและบัญชีกำหนดการศึกษาดูงาน ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาดังกล่าวจึงของดให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเบิกเงินในช่วงวันเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาวางแผนการเบิกจ่ายมาล่วงหน้า ส่วนการเงินฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP