ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2555 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารสุขศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสาขาเทคนิคการแพทย์ทางด้านจุลชีววิทยา
1.1 ผู้มีสิทธิ์สอบ คือ ดร.อักษรากร คำมาสุข
1.2 รายละเอียดการสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ
ในเวลา 15 นาที (ใช้ MS Powerpoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
1.3 กำหนดการสอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสาขาเทคนิคการแพทย์ทางด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
2.1 ผู้มีสิทธิ์สอบ คือ นายมนัส โคตรมุ้ย
2.2 รายละเอียดการสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที (ใช้ MS Powerpoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
2.3 กำหนดการสอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. ตำแหน่งอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา


 

 


TOP