ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (อัตราลูกจ้างชั่วครว)

ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เพื่อทำหน้าที่บริหารงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับจบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
- มีความรู้ และหรือการทำงานทางด้านสาธารณสุข
- มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความละเอียด รอบคอบ
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้
-สามารถช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
- สามารถปฎิบัติงานได้ทันที่

2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

-ประวัติส่วนตัว (Resume)
-ใบแสดงผลการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
- ใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น
- ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

3. การสมัคร

3.1 สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่
รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 081-479-3034
E-Mail : Scharuai@wu.ac.th


4. อัตราเงินเดือน จะตกลงในวันสัมภาษณ์

5. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร วันที่ 3-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

6. วันสัมภาษณ์ แจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP