ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 67/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 67/๒๕60 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ (กฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
ก. รายชื่อ
นายธนรัตน์ มังคุด

ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

ค. กำหนดการสอบ : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งอาจารย์ (กฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ)
ก. รายชื่อ
ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์

ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

ค. กำหนดการสอบ : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 


TOP