ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ดูงานบริหารงานบุคคลผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 8 คน นำโดยอาจารย์ ฟาริดา เรืองไมตรี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาดูงาน ระบบงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.มนตตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง กล่าวต้อนรับ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ หนูเดช หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ และคณะให้การบรรยายสรุป และในโอกาสเดียวกันนี้คณะได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555

ภาพกิจกรรม

TOP