ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การพูดคุยข้อตกลงร่วมระหว่าง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นดร. ภญ.จิราพร ชินกุนพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รศ.นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล และ ผศ.ดร.ภก.อภิชาติ อถิไพริน เยี่ยมชม และพูดคุยข้อตกลงกับ Yokohama University of Pharmacy, Josai University, Omori hospital, Toho University School of Medicine, Shonan hospital, Japan ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

1. Josai University School of Pharmacy (JUSP), Japan
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้เจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง JUSP กับ WU โดยจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จาก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขา Pharmaceutical Sciences ปีละ 2 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เข้าฝึกงานด้าน research and development (R&D) รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกันตามความสนใจ

2. Toho University School of Medicine (TUSM), Pharmacy Division of Omori hospital Toho University School of Medicine ได้พูดคุยความร่วมมือกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ Toho University School of Medicine มีความพร้อมในการให้มาศึกษาดูงานหรือฝึกงานที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้การดูแลของบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ Toho University

3. Shonan Hospital
Shonan hospital เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีความพร้อมในการฝึกงาน geriatric medicine กรณีนักศึกษาที่มาฝึกสามารถใช้ภาษาท้องถิ่น

Shonan Hospital เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 690 เตียง มีแพทย์ 300 คน มีเภสัชกร 52 คน มีพยาบาล 750 คน มีบุคลากรรวม 1,400 คน เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก คือประมาณ 1 ใน 3 ของเมือง Kamakura มีผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุประมาณร้อยละกว่า 90 ในแต่ละวันมีผู้ป่วยนอก (Outpatient) ประมาณ 1,400 คน/วัน ผู้ป่วยในประมาณร้อยละ 60-100 คน/วัน ผู้ป่วยในเป็นผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรงพยาบาลมีนักโภชนากรที่ดูแลเรื่องของอาหารสำหรับผู้ป่วย มีการเตรียม TPN มีระบบติดตามผลอันไม่พึงประสงค์จากยา (ADR monitoring) สำหรับยาที่ใช้มีทั้งยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร (Kampo medicine) ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยมีส่วนร่วมในค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 30

4. Yokohama University of Pharmacy (YUP), Japan
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์เข้าเยี่ยม Yokohama University of Pharmacy โดยก่อนหน้านี้ Yokohama University of Pharmacy เคยมาเยี่ยมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อจัดทำ MOU ระหว่างสองสถาบัน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 School of Pharmacy, YUP ยินดีรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขา Pharmaceutical Sciences ปีละ 2 คน ภายใต้การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย แต่ในส่วนของสาขา Pharmaceutical care นั้น ต้องขอเวลาในการเตรียมบุคลากร โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย

การไปเยี่ยมโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือใหม่ รองรับความเป็นนานาชาติ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์


TOP