ข่าวการศึกษา

การพูดคุยข้อตกลงร่วม ระหว่าง Taylor’s University, Malaysia และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ดร. ภญ.จิราพร ชินกุนพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล และ ภก.ธนวัฒน์ คงยศ เยี่ยมชม และพูดคุยข้อตกลงกับ Taylor’s University, Malaysia ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Taylor’s University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในรัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย ที่เริ่มก่อตั้งจาก “วิทยาลัย” (College) ในปี ค.ศ.1969 ต่อมาในปี ค.ศ.2006 ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “University College” และได้ยกฐานะเป็น “University” ในปี ค.ศ. 2010 มหาวิทยาลัยนี้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับอนุปริญญา (diploma) ถีงปริญญา (degree), หลังปริญญา (post-graduate) และ professional programmers จัดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศมาเลเซีย

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (School of Pharmacy) Taylor’s University สังกัดอยู่ใน Faculty of Health & Medical Sciences มีอาจารย์ประจำ จำนวน 15 คน เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี รับสมัครนักศึกษาปีละ 60 คน มีบัณฑิตจบปีละประมาณ 20-30 คน

ในการนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ทั้งสองสถาบันได้หารือสร้างความร่วมมือกันตั้งแต่ การศึกษาดูงานระยะสั้น การฝึกงาน (Clinical clerkship) สำหรับนักศึกษาสาย Pharmaceutical Sciences ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ใน Pharmaceutical industries ส่วนสาย Pharmaceutical Care จะส่งไปฝึกงานในร้านยา ระยะเวลาฝึกงาน 6 สัปดาห์ รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกัน ของคณาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัย

การเข้าไปพูดคุยในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อให้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ

TOP