ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม workshop เบาใจ-ไขชีวิต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา จัด workshop “เบาใจ-ไขชีวิต” ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ร้านกาแฟบ้านสมสมัย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดย workshop นี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ดูแลในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารสร้างความตระหนัก วิถีสู่การตายอย่างสงบ แก่สาธารณะ และพัฒนาทักษะด้านความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ในการนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วม workshop เบาใจ-ไขชีวิต ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ร้านกาแฟบ้านสมสมัย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ นายแพทย์ ธารินทร์ เพ็ญวรรณ หัวหน้าโครงการ
โทร. 089-8374898 email tharin.ph@wu.ac.th หรือ
นางสาววิภาดา อามิตร โทร. 062-2421452 email wii_armitjung@hotmail.com

กำหนดการ
เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-12.00 น. กิจกรรมเบาใจไขชีวิต
เครือข่ายพุทธิกา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. กิจกรรมเบาใจไขชีวิต (ต่อ)
เครือข่ายพุทธิกา


*หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
** ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ปิดรับลงทะเบียนเมื่อกิจกรรมได้เริ่มต้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

รับบุคคลผู้สนใจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 100 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
1. แบบฟอร์มและส่งกลับมาที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารวิชาการ 9 Fax 075-672-807
2. ส่ง e-mail มาได้ที่ wii_armitjung@hotmail.com , tharin.ph@wu.ac.th
3. โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ นายแพทย์ ธารินทร์ เพ็ญวรรณ/หัวหน้าโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 089-8374898
หรือ นางสาววิภาดา อามิตร หมายเลขโทรศัพท์ 062-2421452

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/Center-of-Excellence-in-Health-System-and-Medical-Resear

TOP