ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่อง "การจัดโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์อัตรากำลังและการประเมินหน่วยงาน"