ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่อง "การจัดโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์อัตรากำลังและการประเมินหน่วยงาน"

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) จำนวน 14 มหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้มีโอกาสมีเวทีในการทบทวน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์ในการทำงาน ในการพัฒนาระบบงาน พัฒนาบุคลากรร่วมกัน

ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาบุคลากรร่วมกันในหลักสูตร “การจัดโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์อัตรากำลังและการประเมินหน่วยงาน” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามที่มีรายชื่อแนบเข้าร่วมสัมมนาตามวันเวลาดังกล่าวโดยตอบรับการเข้าร่วมมาที่หน่วยพัฒนาองค์กร โทร. 3847-8

เอกสารแนบ

1. โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร “การจัดโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์อัตรากำลังและการประเมินหน่วยงาน”
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. รายละเอียดรถ รับ - ส่ง ทอมก. มวล.

TOP