ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ในตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 3 ราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 ราย และพนักงานธุรการ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/๒561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ

ก. รายชื่อ

100 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์
102 นางสาวสุทินีกรณ์ โภชนากรณ์
103 นางสาวภัทรียา ทองฉิม

ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ก. รายชื่อ

002 นายสุรวิชญ์ เรือนจันทร์
003 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์
101 นายภูริภัทร์ มากสังข์
102 นางสาวณัฎญาพร สิทธิสุวรรณ

ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์สอบ


TOP