แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านยางยวน สนใจการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากรำข้าว