ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านยางยวน สนใจการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากรำข้าวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้แก่แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านยางยวน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

กิจกรรมเกิดจากความสนใจของคุณบุญเรือน ทองจำรัส แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านยางยวน ที่มีความต้องการแปรรูปรำข้าวที่เหลือใช้จากโรงสีภายในหมู่บ้าน มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น โลชันบำรุงผิวหน้า โลชันบำรุงผิว ครีมอาบน้ำ และเจลล้างหน้า เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้า ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

http://clinictech.wu.ac.th

TOP