ข่าวเด่น

มวล. - เครือข่ายสหกิจฯ ภาคใต้ตอนบน - สกอ. จัดอบรม คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และสำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ โรงแรมชฎา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ทำหน้าที่เป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เกิดความรู้และเข้าใจในเรื่องระบบสหกิจศึกษา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจาก 12 สถาบัน


ในพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภามคม 2561 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ม.วลัยลักษณ์ และประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน กล่าวรายงาน


ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวว่า “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ ได้ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย ภารกิจสำคัญของคณาจารย์นิเทศคือ การประสานให้เกิดความร่วมมือในเชิงวิชาการและการดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ โดยมุ่งหวังให้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของบัณฑิตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล การจัดอบรมทั้งสามวันนี้ คาดหวังว่า คณาจารย์นิเทศ จะเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปจัดสหกิจศึกษาในสถาบันการศึกษาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาระหว่างกันระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายอาจารย์นิเทศในอนาคต

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสหกิจศึกษาที่พึงกระทำของแต่ละสถาบัน โดยรูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมการอบรม และการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมที่มาจากสถาบันการศึกษาทั้งในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 12 สถาบัน รวม 122 คน
ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร


TOP