ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บรรณาธิการจัดการ Walailak J Sci & Tech ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร แนะนำการพัฒนาวารสารเข้าสู่ Scopusคุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ บรรณาธิการจัดการ Walailak Journal of Science and Technology สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ของ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี บรรยายและให้คำปรึกษาในโครงการจัดทำวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมี พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ (คณบดี) รศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม) อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม) นางสาวริสา ฟองสายชล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะกรรมการวิชาการและบุคลากรคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ให้เกียรติต้อนรับ ร่วมฟังการบรรยาย และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 - 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

บรรณาธิการจัดการ Walailak Journal of Science and Technology ได้บรรยาย หัวข้อ “การจัดทำวารสารวิชาการตามหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูล Scopus” โดยนำเสนอความสำคัญของวารสารระดับนานาชาติ การต่อสู้ของวารสารยุคบุกเบิก นำเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับนานาชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), เสนอกรอบแนวคิดการจัดทำวารสารระดับนานาชาติ คือ การเตรียมวารสาร-การวิเคราะห์ฐานข้อมูล-การจัดทำและเผยแพร่วารสาร-การพัฒนาวารสาร รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารของฐานข้อมูล Scopus จำนวน 5 หัวข้อหลัก ข้อมูลเชิงเทคนิคของฐานข้อมูล Scopus และหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูล ISI จำนวน 4 หัวข้อหลัก เพื่อวางแนวทางให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

หลังการบรรยาย คณะกรรมการโครงการจัดทำวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันวางแผนเรื่องชื่อวารสาร และได้ตั้งชื่อ "Maritime Technology and Research (MTR)" การเตรียมทีมกองบรรณาธิการวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ การรับบทความต่างประเทศ และวางแผนการฝึกอบรมระบบวารสารออนไลน์กับทางศูนย์ NECTEC รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำวารสาร Walailak Journal of Science and Technology ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

TOP