ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
- ต้องมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับ B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนด

4. ภาระงาน
4.1 สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
4.2 ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การผลิตการควบคุม การติดตั้งและการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
4.3 ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อให้ระบบมีความถูกต้องปลอดภัยใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
4.4 ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
4.5 จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
4.6 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4.7 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้
4.8 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.9 ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นให้กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
4.10 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานหลัก เกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.11ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยาย
เวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาที่สองมีระยะเวลาจนครบเกษียณอายุ (60 ปี) โดยเรียกว่า “พนักงานสัญญาประจำ”

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่ศูนย์การแพทย์ฯชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3068 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/45-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0844-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (๒ ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย
ศูนย์การแพทย์ฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น
ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ งานบุคคล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3068 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.0-2298-0244-5
โทรสาร 0-2298-0248 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ งานบุคคล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3068 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
10.1 ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์การแพทย์ฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครตามประกาศเท่านั้น โดยศูนย์การแพทย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของศูนย์การแพทย์ฯ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2
10.2 ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์การแพทย์ฯ จะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน / สอบข้อปรนัย / สอบปฏิบัติ และ/หรือสอบสัมภาษณ์ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมดังนี้
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาคอมพิวเตอร์
- วิชาภาษาไทย
- วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ข. สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราวๆไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่ศูนย์การแพทย์ฯ เห็นสมควร

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือศูนย์การแพทย์ฯ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว


TOP