ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech June 2018: Mathematical Sciences

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 June 2018 : Mathematical Sciences ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี รวม 5 เรื่อง จาก Obafemi Awolowo University ประเทศไนจีเรีย , Prairie View A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลยสงคราม, มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นบทความโดย นายอาหลี ตำหมัน นักศึกษาปริญญาเอกฟิสิกส์ ร่วมกับ ผศ ดร หมุดตอเล็บ หนิสอ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจำลองและวัดคุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องพลาสมาโฟกัส

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst

TOP