ข่าวทั่วไป

ศูนย์บริการและประสานงานสหกิจศึกษา ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ดูงาน มวล.เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ ศูนย์บริการและประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 6 คน นำโดย ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดีบริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมเมืองมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

TOP