ข่าวเด่น

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ กล่าวว่า ผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวเกิดจากปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือการเคลื่อนไหวลำบากและการสูญเสียการทรงตัว ส่งผลให้ผู้สูงอายุหกล้มและเกิดการกลัวการหกล้มตามมา ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีความเร็วในการเดินลดลง โดยทั่วไปการเดินถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีปฏิสัมพันธ์และเข้าร่วมบทบาททางสังคม เกิดเป็นคำถามวิจัยครั้งนี้ว่า ความเร็วในการเดินเท่าไหร่ที่จะบ่งบอกได้ว่าผู้สูงอายุมีการกลัวการหกล้ม

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ จึงได้ศึกษาค่าจุดตัด (Cut-off point) ของความเร็วในการเดิน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุอย่างง่ายทางคลินิก งานวิจัยนี้พบว่า ค่าจุดตัดของความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มอยู่ที่ 0.95 เมตร/วินาที มีค่าความไวร้อยละ 70 ความจำเพาะร้อยละ 60 และมีความถูกต้องของการทำนายร้อยละ 74.9 ดังนั้น นักกายภาพบำบัดใช้การทดสอบความเร็วในการเดินเพื่อทำนายการกลัวการหกล้มได้ เนื่องจากทำได้ง่าย ใช้เวลาน้อย รวมถึงสามารถนำค่าจุดตัดความเร็วในการเดินดังกล่าวมาตั้งเป้าหมายการรักษาและติดตามผลการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดีขึ้นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://pt.wu.ac.th/?p=156

TOP