ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS จัดอบรม "การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ"

โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ ร่วมกับ หลักสูตรบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม เรื่อง "การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ" ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากรบรรยาย โดย คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ (นักกฎหมาย ป.ป.ช. ชำนาญการ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 24 เม.ย. 2555
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ราคาทั่วไป 890 บาท ราคาพิเศษ 790 บาท** (กรณีสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 18 เม.ย. 2555)
* ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา*

สำรองที่นั่งโดยการ สมัครผ่านระบบ Online ที่ http://wms-btedc.wu.ac.th/ หรือกรอกใบสมัคร(แผ่นพับ)และส่ง Fax มาที่เบอร์ 0-7567-2202

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์พัฒนาธุรกิจฯ โทร. 0-7567-2227 , 083-1045134 หรือ 086-9021675 E-mail: wms.btedc@gmail.com


TOP