ข่าวเด่น

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชุมและเยี่ยมชมพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีร์ รัตนนาคินทร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมโรงพยาบาลและพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ โบราณสถานตุมปัง และพื้นที่ก่อสร้างสวนวลัยลักษณ์ด้วย

ในช่วงบ่าย ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร เพื่อเตรียมการจัดรายการพิเศษถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงภารกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในรอบ 25 ปี และระดมทุนหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์และช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนศิษย์เก่า มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ตอดจนแสวงหาช่องทางให้ได้ทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประมวลภาพ

TOP