ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสัมมนาและฝึกอบรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจปาล์มน้ำมัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าในธุรกิจปาล์มน้ำมันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ สำหรับโรงสกัดขนาดเล็ก ให้สามารถเพิ่มมูลค่า เพิ่มรอบการผลิต และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้คนในชุมชนที่มั่นคงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ เวลา และ สถานที่
วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

วิทยากร
1.ผศ.ดร.นิยม กำลังดี รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.คุณพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรจังหวัดกระบี่
3.รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.อาจารย์ประวัติ เต็มรัตน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
6.อาจารย์เฉลิมพงษ์ ปั้นทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคตรัง
7.คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง เจ้าของกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอรุณปาล์มออยล์

ติดต่อ – สอบถาม
คุณนัฎถพร โทร. 089 6546509 / คุณธีติมา โทร. 089 1052236




รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/

TOP