ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วป วิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 4 ราย ดังนี้

002 นายสุรวิชญ์ เรือนจันทร์
003 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์
101 นายภูริภัทร์ มากสังข์
102 นางสาวณัฎญาพร สิทธิสุวรรณ

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2

ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP