ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนแก่นักเรียนโครงการ พสวท.

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท. ) ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2561 นี้ จำนวนทั้งหมด 14 คน และได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุน จำนวน 10 คน พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุนในครั้งนี้ ว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นคนเก่งที่ประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งในวันนี้ การจะเป็นนักเรียนที่เรียนแล้ว ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเกิดจากปัจจัยหลายประการ คือ มีความฉลาดมาแต่กำเนิด หรือ ความฉลาดจากพันธุกรรม แต่ถ้ามีสมองดีแต่ไม่ตั้งใจเรียน ขาดความมุ่งมั่นเอาใจใส่ ก็ไม่อาจประสบความสำเร็จได้ ประการที่ 2 คือ ต้องเป็นคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน และการกระทำสิ่งต่างๆ ประการที่ 3 คือการมีพื้นฐานทางครอบครัวที่ดี เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จโดยง่าย แต่ทั้งนี้ถึงแม้ว่าบางคนไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์ก็อาจประสบความสำเร็จได้เช่นกัน หากมีความขยันและตั้งใจ

ทั้งนี้คนเรียนเก่งอาจไม่ประสบความสำเร็จทุกคน ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จอาจไม่ใช่คนที่เรียนเก่ง หรือเก่งทางวิชาการ โอกาสเส้นทางความสำเร็จของคนเรามีหลายเส้นทาง คนเรียนเก่งถือว่ามีความได้เปรียบ มีต้นทุนความสำเร็จสูงกว่า ดังนั้น เมื่อเป็นคนมีสมองที่ดี มีความเก่งแล้วต้องทำให้ดียิ่งขึ้น บางคนอาจเก่งน้อยแต่มีความมุ่งมั่นมากก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วย การเป็นคนดี คือ มีความประพฤติ ปฏิบัติดี กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับคนเก่งทุกคน ผู้ปกครองและครู/อาจารย์ของคนเก่งทุกท่านในวันนี้ ที่ได้ดูแลบุตรหลาน และลูกศิษย์ให้เป็นคนเก่ง เป็นอนาคตของชาติ เป็นคนที่ทำให้สังคมดีขึ้น ทำให้ประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้ภาคภูมิใจในฐานะคนเก่งของ ม.วลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ให้เกียรติติดเข็มและตุ้งติ้งให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนและนักศึกษาทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนแก่นักเรียนและนักศึกษาอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP