ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ดำเนินโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 จำนวนกว่า 30 คน

นางเสาวนีย์ พิมเสน การะกรณ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน คณาจารย์ บุคลากร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ปกครองและนักศึกษา ได้ดำเนินการทำสัญญาเงินกู้เพื่อค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้เข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณ์

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ได้บอกเล่าให้ฟังถึงความร่วมมือของธนาคารออมสิน กับ ม.วลัยลักษณ์ ในโครงการเงินกู้เพื่อค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ว่า ตามข้อกำหนดการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ของธนาคารออมสิน คือ ผู้กู้จะต้องมีอาชีพ รายได้ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ดังนั้นทางธนาคารจึงได้หาทางออกโดยการหาสินเชื่อประเภทอื่น ที่ธนาคารมีอยู่ให้นักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองซึ่งมีอาชีพ มีรายได้อยู่แล้วทำสัญญาเงินกู้แทน และเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองมีภาระการผ่อนจ่ายที่หนักจนเกินไป ธนาคารจึงได้ยืดระยะเวลาการผ่อนจ่ายสูงสุด 8 ปี เฉลี่ยเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน คนละ 2,000 บาท/เดือน ซึ่งเป็นอัตราผ่อนชำระที่ผู้ปกครองสามารถผ่อนได้ โดยจะต้องดูอาชีพและรายได้ของผู้ปกครองแต่ละครอบครัวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ธนาคารมั่นใจว่า เมื่อครบ 1 ปี น้องๆนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีอาชีพ มีรายได้สามารถนำมาผ่อนชำระได้

ทั้งนี้ วงเงินกู้ที่ธนาคารให้จะเพียงพอต่อค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ปกครองแต่ละรายต้องการ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการกู้นอกระบบอื่นๆ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ และในอนาคตคาดว่า ธนาคารจะมีการออกระเบียบคำสั่งประเภทสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนโดยตรงออกมาเพื่อช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่อไป นางเสาวนีย์ กล่าว

ข่าว/ภาพ ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP