รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเข้าร่วม GLOBE Asia-Pacific Regional Meeting