ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2"อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม และศึกษาดูงาน ชุมชนไร่จาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ส่งเสริมให้บุคลากรครู และบุคลากรในหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในหน่วยงานต่างๆ ได้เสริมความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ การจำแนกพรรณไม้ การตรวจเอกลักษณ์พืช และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสู่นักเรียนและชุมชนเกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และสังคม

ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้อำนวยการโรงเรียน สามารถส่งตัวแทนครู หรือบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,400 บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปยัง อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๖๗-3000 ต่อ 4114 หรืออีเมล์ aksaraphat.c@gmail.com ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ โครงการ/กำหนดการ/ใบสมัคร

TOP