ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถพยาบาล พนักงานเปล และแม่บ้าน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถพยาบาล จำนวน 17 ราย พนักงานเปล จำนวน 20 ราย และแม่บ้าน จำนวน 19 ราย ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

ก. รายชื่อ
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถพยาบาล

009 นายพิเชษฐ์ ดาบทอง
015 นายศรีล พันธรักษ์
017 นายณัฐวุฒิ ภัควันสกุล

2. ตำแหน่งพนักงานเปล

001 นายกิตติศักดิ์ บุญคล่อง
002 นายกิติชัย รัตติการ
003 นายอภิชาต ผลาน้อย
005 นางสาวนฤมล เวทยาวงศ์
009 นายอับดลอาซีด เวชประสิทธ์
010 นายอาทิตย์รัฐ วิเชียร
011 นายปัญญา สุพรรณพงค์
013 นายณรงค์ บุญยเกียรติ
014 นายจิณณวัตร ไพนุพงศ์
015 นายพิเชษฐ์ ดาบทอง
017 นายศรีล พันธรักษ์
018 นายอานัช ใบเต้
020 นายอนันต์ณพ โอทองคำ
022 นายอนุรักษ์ หนูน้อย

3. ตำแหน่งแม่บ้าน

002 นางจินดา ชูรัตน์
003 นางปรีดา เกติยะ
005 นางสาวสุดารัตน์ รัชนี
008 นางศรีไล วันเหวก
009 นางจิราภรณ์ วัยวัฒน์
010 นางสาวสุวรรณี ชัยสาลี
011 นางสาวบุญตา นุ่นแก้ว
015 นางสาววิลาวัลย์ ฟองมณี
020 นางสาวเพ็ญศรี ปันตะ

ข. กำหนการสอบ : ศูนย์การแพทย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP