ข่าวทั่วไป

ทีม Startup นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม DEMO DAY ในงาน Startup Thailand 2018เมื่อวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2561 ทีม Startup นักศึกษาจำนวน 6 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา Prototype ได้เข้าร่วมกิจกรรม DEMO DAY ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ Innovative Startup

นักศึกษา 6 ทีมประกอบไปด้วย

1) ทีม เกษตรใส่ใจ ผลิตภันฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สมาชิกในทีม
1. นายฐิติวัสส์ เต็มเปี่ยม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นายกิตติศักดิ์ เจริญสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
4. นายจตุรงค์ มาศพงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

2) ทีม TriOCIN ผลิตภัณฑ์ แผ่นฟิล์มแปะสิวจากเชื้อแบคทริโอซิน
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

สมาชิกในทีม
1. นายกฤษฎา แก้วประสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นายชยุต พิลาแพง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
4. นายจารุเกียรติ์ สุขเกษม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

3) ทีม MY MACHINE ผลิตภัณฑ์ ระบบสแกนหาตำแหน่งไส้ไม้และหมุนไส้ไม้ให้ตรงกับใบเลื่อย
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สมาชิกในทีม
1. นางสาวแพรผกา ปานยืน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นางสาวสุมิตา ชูฤทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นายนฤดม แซ่ม่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
4. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยหนู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

4) ทีม CareYourHeart ผลิตภัณฑ์ ระบบติดตามตำแหน่งเด็กนักเรียนอนุบาลในรถโรงเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สมาชิกในทีม
1. นายกมนัช พรหมบำรุง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นายคุณานนต์ เหลืองพรเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นายณัฐวุฒิ เล๊าะยิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

5) ทีม AutoBNF ผลิตภัณฑ์ ระบบวัดความถ่วงจำเพาะของสารเคมีแบบอัตโนมัติในการอัดไม้
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สมาชิกในทีม
1. นายอนุสรณ์ ถาวรพร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นางสาว ณัฐญดา หิมคุณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นางสาวธิดารัตน์ จันทรโชติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

6) ทีม VSafe ผลิตภัณฑ์ ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับคนแปลกหน้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สมาชิกในทีม
1. นายณรงค์ พรมนุช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นายศศิพงศ์ พรมทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นายธนกฤต สวนดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
4. นายประสิทธิ์ แซ่อุย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/2018/demoday2018/

TOP