ข่าวเด่น

2 ทีม Startup คว้าทุนสนับสนุนรวมหนึ่งแสนบาท-สนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทีม Startup นักศึกษา จำนวน 2 ทีม ได้เข้าร่วมแข่งขัน Pitching ในกิจกรรม Startup Thailand League 2018 ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย Startup จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา Prototype เป็นจำนวนเงินทีมละ 50,000 บาท รวม 100,000 บาท ดังนี้

1) ทีม Jointcare เป็น Application เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย มีความสะดวกและสร้างแรงจูงใจ ในการกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัด ทาให้การกายภาพบาบัดไม่น่าเบื่อ นอกจากนั้นยังช่วยลดภาระงานของแพทย์หรือนักกายภาพบาบัด ซึ่งแพทย์หรือนักกายภาพบาบัดนั้นสามารถติดตาม ให้คาแนะนา และประเมินความสามารถในการทากายภาพหรือแนวโน้มการรักษาได้อย่างสะดวกผ่านระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สมาชิกในทีม
-นางสาวศิริวรรณ สืบเสน หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
-นายณัฐภัทร พูลสมบัติ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
-นายพิทักษ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

2) ทีม SetBall เครื่องยิงลูกเทนนิสที่มีราคาถูกกว่าเครื่องยิงลูกเทนนิสทั่วไป และมีประสิทธิภาพการใช้งานที่คล้ายกับเครื่องยิงลูกเทนนิสที่สั่งซื้อในราคาสูง ใช้ไฟจากแบตเตอร์รี่เป็นพลังงานหลักแบบไร้สายไฟ (ใช้งานต่อเนื่องนาน 24 ชั่วโมง) และสั่งงานด้วยระบบไร้สายมีโปรแกรมการยิงลูกเทนนิส ส่งได้ทั้งแบบสุ่มทิศทางและกาหนดทิศทางเอง ปรับระดับความเร็วได้ 3 ระดับคือ ระดับช้า ระดับปานกลาง และระดับเร็ว รวมถึงสามารถปรับมุมการยิงเป็นลักษณะ มุมก้ม-เงย และ ซ้าย-ขวา เครื่องยิงลูกเทนนิสสามารถส่งลูกได้ 15 ลูกต่อนาที เครื่องยิงลูกเทนนิสนี้มีความแม่นยาสูงในการส่งลูกเทนนิสให้ตกในบริเวณที่กาหนด เหมาะกับการฝึกซ้อมทั้งคนเดียวและเป็นกลุ่มสาหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้เล่นในระดับกลาง ในการฝึกจังหวะของการตีลูก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมาชิกในทีม
-นางสาวจันทร์จิราณี เจ๊ะโซ๊ะ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
-นายอธิยุต ปานมณี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
-นางสาวชุลีกร ศรีสุข หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
TOP