ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อใช้ประกอบการรับงานโครงการจ้างที่ปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ในนามของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาเพื่อการว่าจ้างในโครงการบริการที่ปรึกษา โดยได้รับขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 4902 ระดับ 2 สาขาการวิจัยและการประเมินผล ได้รับการอนุมัติเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้หากหน่วยงานใดต้องการการนำสำเนาหนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาไปใช้ในการนำเสนองานหรือประกอบการรับจ้าง สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอสำเนาหนังสือ ได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสาขาความเชี่ยวชาญ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการขอจดทะเบียนที่ปรึกษา ให้ครอบคลุมทุกด้าน ขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานโครงการที่ปรึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรือคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญท่านใดต้องการ เข้าร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขอปรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา โดย ประสานการจัดส่งเอกสารเข้ามายัง ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเพิ่มเติมสาขาความเชี่ยวชาญให้ครบทุกด้าน ได้ที่ นายกฤษฎา ศรีสว่าง โทร. 3509

แบบฟอร์มขอสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่ปรึกษา https://cas.wu.ac.th/form-consult/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP