ข่าวทั่วไป

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 720,000 บาท จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยคุณจิราพร โชติช่วง และคณะ ณ ห้องรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และโครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจัดให้มีการสอนภาคฤดูร้อนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

โครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เปิดสอนให้กับ นิสิตนักศึกษาที่สนใจจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ในปีนี้เป็นการจัดการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนเป็นครั้งที่ 26 มีนิสิตนักศึกษาจำนวน 35 คน จาก 18 ภาควิชา 17 สถาบัน ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล 2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการทดลองในสาขานิเวศวิทยาทางทะเล 3. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและทางนิเวศวิทยา โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืนของทรัพยากรในทะเล ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมโครงการประมวลภาพ

TOP